Odborné ocenenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti

Odhad trhovej ceny nehnuteľnosti Vám dokáže vypracovať naša realitná kancelária. Takýto odhad ceny nehnuteľnosti je najvhodnejší, najmä pre:

- účely dedičského konania;

- majetkového vysporiadania;

- rozvodu;

- súdnych sporov;

a iných podobných situácií;

Odhad ceny nehnuteľnosti má informatívny charakter, nejde o znalecký posudok pre potreby hypotekárnej banky. Vychádza zo zákona č. 161/2015 Z.z. (Civilný mimosporový poriadok).

Treba si však dať pozor, že ak potrebujete zistiť cenu nehnuteľnosti pre potreby banky a mať znalecký posudok, je potrebná spolupráca so znalcami v odbore stavebníctvo pre oceňovanie nehnuteľností. Niektoré banky Vám na to ponúknu svojich znalcov. Takýto znalecký posudok budete potrebovať najmä vtedy, ak žiadate o hypotekárny úver.

A aký je rozdiel medzi trhovou hodnotou a znaleckým posudkom?

Mnohí ľudia si tieto pojmy zamieňajú. Ak si dáte vyhotoviť znalecký posudok, ide o všeobecné ocenenie (všeobecná hodnota nehnuteľnosti), ktoré ale neurčuje trhovú hodnotu nehnuteľnosti. Cena stanovená znalcom je často odlišná od trhovej hodnoty, je navyše fixná, nehýbe sa a nedokáže pružne reagovať na aktuálne zmeny podmienok na realitnom trhu v  danom čase.

Trhová cena hovorí o aktuálnej hodnote nehnuteľnosti na trhu a je odzrkadlením ponuky a  dopytu.

V realitnej praxi sa pri stanovení ceny nehnuteľnosti najčastejšie používa komparatívna metóda (porovnávacia analýza). Táto metóda je založená na princípe sledovania a porovnania aktuálnych cien nehnuteľností v rovnakom čase, ktoré sú vzhľadom na svoj charakter, technický stav a umiestnenie porovnateľné.

Nevychádza sa preto z tabuliek, ako je to pri stanovovaní všeobecnej hodnoty nehnuteľnosti znalcami pre odhad hodnoty nehnuteľností, ale sledujú sa ceny susedných, podobných  a porovnateľných nehnuteľností v danej alebo podobnej lokalite, ktoré majú podobné, porovnateľné vlastnosti, kritériá, charakteristické znaky alebo parametre ako nehnuteľnosť, ktorú oceňujeme.

Na základe poznatkov situácie trhu s nehnuteľnosťami, informácií z katastra nehnuteľností, Vašich informácií a  prípadne aj vykonanej obhliadky vieme horeuvedeným spôsobom pomerne presne stanoviť trhovú cenu nehnuteľnosti.

Pomoc pri stanovení trhovej ceny nám poskytujú aj naše skúsenosti z reálne vykonaných realitných obchodov, kde máme informácie o  skutočných kúpnych cenách uvedených v kúpnych zmluvách, ktoré sa môžu líšiť od cien nehnuteľností zverejnených na realitných portáloch, t.j. od cien, za ktoré sa nehnuteľnosti na predaj síce ponúkajú, ale stále predané nie sú.

Trhová hodnota je vlastne aktuálna hodnota nehnuteľnosti na trhu v danom čase, o ktorej predpokladáme, že za uvedenú cenu môže byť nehnuteľnosť predaná.

Výhody:

  • Odborné vyjadrenie RK k cene nehnuteľnosti
  • Rýchle vygenerovanie komplexného posúdenia 
    • Profesionálne prevedenie

Odborné ocenenie trhovej hodnoty nehnuteľnosti