Vyhľadávanie

V ponuke je 18 nehnuteľností.

Za návrh na vklad do katastra zaplatíte na budúci rok viac. Poplatok sa má zvýšiť zo 66 eur na 92 eur

Poplatok za podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností sa má od júla budúceho roka zvýšiť zo súčasných 66 eur na 92 eur. Vyplýva to z návrhu novely zákona o katastri nehnuteľností, ktorý predložil Úrad geodézie, kartografie a katastra SR do pripomienkového konania. Úrad tento krok obhajuje tým, že sa správne poplatky na úseku katastra nehnuteľností neupravovali minimálne od roku 2005. „Návrh zákona upravuje výšku týchto správnych poplatkov, a to o mieru inflácie od roku 2005," uviedol úrad. Tvrdí, že doručené návrhy na vklad sú čoraz komplikovanejšie a taktiež ceny nehnuteľností od roku 2005 výrazne vzrástli. Zvýšenie poplatkov má do štátneho rozpočtu priniesť 11,3 milióna eur ročne.

Občan môže v súčasnosti podať návrh na začatie katastrálneho konania aj cez ústredný portál verejnej správy (ÚPVS). Tento spôsob podania sa má síce zachovať, na takto doručené podanie sa však nemá vzťahovať 50-percentná zľava z poplatku za podanie návrhu na vklad. Polovičná zľava z poplatku sa má vzťahovať len na návrh, ktorý občan podá cez formulár elektronickej služby katastra nehnuteľností. Poplatok za návrh na vklad do katastra nehnuteľností má v takomto prípade dosiahnuť 46 eur. V súčasnosti je pritom poplatok pri elektronickom podaní návrhu na vklad v sume 33 eur.

Ak občan v súčasnosti požiada o zrýchlený vklad o katastra nehnuteľností do 15 dní v listinnej forme, platí poplatok 266 eur. Táto suma sa má od júla budúceho roka zvýšiť na 292 eur. Vyššie uvedené sadzby poplatkov pritom platia nielen pri listinnom podaní, ale aj pri elektronickom podaní, ak nebol využitý elektronický formulár elektronickej služby katastra nehnuteľnosti, ale návrh bol podaný prostredníctvom elektronickej podateľne ústredného portálu verejnej správy (doteraz sa spoplatňovali polovičnou sadzbou akékoľvek elektronické návrhy na vklad). Pri požiadaní o zrýchlený vklad do katastra cez formulár elektronickej služby katastra nehnuteľností poplatok klesne na polovicu, teda na 146 eur.

Novelou zákona sa tiež zavádzajú niektoré nové poplatky na úseku katastra nehnuteľností. Ide o prípady, ak účastník konania pri začatí konania o zázname písomne požiada vykonať záznam urýchlene do 30 dní, či pri podaní žiadosti o prešetrenie údajov katastra a poskytnutie listiny zo zbierky listín.

Účinnosť tejto novely je naplánovaná ku dňu 01.07.2023. Ostáva len dúfať, že s navýšením správnych poplatkov sa začnú aj skutočne dodržiavať zákonné lehoty na rozhodnutie o vklade práva do katastra nehnuteľností. V súčasnosti totiž mnoho katastrálnych odborov Okresných úradov nerozhoduje o návrhoch v zákonom stanovenej lehote 30 dní. Zmena tejto lehoty sa pritom novelou katastrálneho zákona neplánuje.